PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้)

อังคณา ศรีโกศลจากการที่มาเป็นครูและทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นเวลา ประมาณ 7 เดือน พบว่า เป้าหมายของโรงเรียนและของครูทุกคน ก็คือ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ครูแอนเป็นผู้นำเรื่องงานวิชาการก็มุ่งสู่เป้าหมายการอ่านออกเขียนได้เช่นกัน และประทับใจ 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้) (2) ซ่อมเสริมตัวต่อตัว (3) รักษ์ภาษาไทย และ (4) บูรณาการภาษาไทยในทุกวิชา รายละเอียดดังนี้

PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้)

เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการเป็นประจำ แต่ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ครูแอนเป็นผู้นำกิจกรรม PLC นี้เอง เป็น facilitator ซึ่งได้เรียนรู้มาจากผู้อำนวยการโรงเรียนในการนำกลุ่มแต่ละครั้ง ในการดำเนินการแต่ละครั้งจะแจ้งครูให้ทราบก่อนว่า จะทำ PLC หัวข้อเรื่องอะไร เพื่อครูจะได้เตรียมสื่อมาประกอบการพูดคุย นัดเวลา สถานที่ และกำหนดกรอบ GROW model ให้ครูด้วย ครูแอนจะตั้งคำถาม อาทิ อยากรู้ว่าครูแต่ละคู่บัดดี้ Lesson Study มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง มีอะไรที่ดีที่ทำให้นักเรียนสนใจ หรือมีอะไรที่ประสบผลสำเร็จ สิ่งที่ภูมิใจคืออะไร อะไรคือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาคืออะไร นอกจากนั้น ครูแอนยังเป็นผู้สรุปประเด็นสำคัญจากการรับฟังเพื่อนครู เพื่อเชื่อมไปสู่การให้ครูระบุเทคนิควิธีการที่สนใจที่ได้จากการฟังเพื่อนครูไปประยุกต์ใช้ในการสอนครั้งต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือและความเป็นกันเองอย่างมากจากเพื่อนครู

ครูแอน (นางสาวอังคณา ศรีโกศล) ครูผู้นำโรงเรียนสิทธิพยากรณ์