About

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20 เขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ละ 15โรงเรียน รวม 300 โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยที่ดี และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เป็นการมุ่งเน้นที่การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีพัฒนาครู เป็นการพัฒนาครูด้วยการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีสถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายร่วมเป็นพี่เลี้ยง เน้นให้นำผลจากการปฏิบัติการสอนมาเรียนรู้ร่วมกัน หรือการติดตั้งระบบ AAR (After Action Review) เป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ปรับปรุงจากฐานโรงเรียน มีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำทางวิชาการ เอาใจใส่ดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างใกล้ชิด และนำข้อสังเกตที่พบจากห้องเรียน ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์เป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนหลัก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เห็นความสำคัญของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของโรงเรียน จึงดำเนินโครงการวิจัยเพื่อเสริมพลังครูผู้นำในโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขึ้น เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนด้วยศักยภาพของครูผู้นำในโรงเรียน ที่จะเป็นกำลังสำคัญเคียงข้างผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน