1 เรื่อง 1 คำถาม 1 รางวัล

สมสมร ลายพิกุลครูบ๊ะ (นางสาวสมสมร ลายพิกุล) ครูผู้นำโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร กล่าวว่า โรงเรียนมีเป้าหมายให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ มีทักษะชีวิต จึงได้นำประสบการณ์และกิจกรรมที่เคยประสบผลสำเร็จในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) 1 เรื่อง 1 คำถาม 1 รางวัล (2) เล่านิทานเพื่อน้อง (3) ชวนกันอ่านผ่านเสียงตามสาย และ(4) ค่ายภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน จะนำเสนอกิจกรรม 1-3 ที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้

1 เรื่อง 1 คำถาม 1 รางวัล
เป็นการกระจายหนังสือที่น่าสนใจ ที่เคยอยู่ในห้องสมุด ใส่ตะกร้าไปไว้ให้นักเรียนอ่านในทุกห้องเรียน ได้สร้างความแปลกใหม่ด้วยการให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ แก่นักเรียน จะติดคำถามไว้เหนือตะกร้าหนังสือ เช่น ตัวการ์ตูนในเรื่องไหนที่หนูชอบมากที่สุด เพราะอะไร แล้วทุกวันศุกร์ครูประจำชั้นจะจับสลากเพื่อมอบรางวัลให้ผู้ที่เขียนคำตอบและโชคดี กิจกรรมนี้ได้สร้างแรงกระตุ้นให้เด็กอยากอ่าน ทั้งจากรางวัลและการอ่านร่วมกันกับเพื่อน ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อมกัน