เล่านิทานเพื่อน้อง

สมสมร ลายพิกุลเล่านิทานเพื่อน้อง
เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเริ่มทำช่วงกลางวันหลังกิจกรรมแปรงฟันและสวดมนต์ ใช้เวลา ประมาณ 5 นาที โดยมอบหมายให้แต่ละชั้นเรียนเลือกเด็กที่อยากเล่านิทาน สัปดาห์ละ 1 คน แต่ละชั้นรับผิดชอบแต่ละวัน ชั้น ป.1 เล่าวันจันทร์ ชั้น ป.2 เล่าวันอังคาร ชั้น ป.3 เล่าวันพุธ ชั้น ป.4 เล่าวันพฤหัสบดี และชั้น ป.5-6 เล่าวันศุกร์ ในการเล่านิทาน ผู้เล่าจะไม่บอกผู้ฟังว่า เรื่องที่เล่านั้นชื่ออะไร เมื่อเล่าจบจึงจะให้ช่วยกันตอบว่าเป็นเรื่องอะไร และบอกว่าเรื่องนี้สอนอะไร บางคนเล่าประกอบท่าทาง บางคนยังเล่าไม่เก่งก็อาจถือหนังสืออยู่ บางชั้นเรียนมาเป็นทีม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมาก

เมื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้ช่วงเวลานี้ จากบทบาทครูมาเป็นบทบาทของนักเรียน ครูเป็นผู้ชี้แนะ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผลการตอบรับดี นักเรียนกล้าแสดงออก ได้ฝึกทักษะการอ่าน เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมการอ่านของโรงเรียน และเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนที่ได้ฟังและคิดตอบคำถามด้วย

ครูบ๊ะ (นางสาวสมสมร ลายพิกุล) ครูผู้นำโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร