เพื่อนรักนักอ่าน

FullSizeRender_9ตนเองทำหน้าที่ครูวิชาการโรงเรียน ทำงานร่วมกับครูวิชาการแต่ละช่วงชั้น ได้พบปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนคือ การอ่าน การเขียน และการคิด จะเห็นได้จากผลการประเมิน O-NET NT และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยอ่านหนังสือ จึงได้ทบทวนสิ่งที่เคยทำได้ดีที่ผ่านๆมา นำมาคิดเพื่อใช้พัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิด จำนวน 3 กิจกรรม คือ เพื่อนรักนักอ่าน การสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และการเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสร้างสรรค์

ครูวัชได้เล่าถึงกิจกรรมเพื่อนรักนักอ่านว่า เป็นกิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องการอ่านโดยเฉพาะ แบบไม่ต้องลงทุน โดยใช้แบบเรียนที่นักเรียนมีอยู่ ให้เพื่อนช่วยเพื่อนอ่าน ให้ผลัดกันอ่านในชั้นเรียนหรือต่างชั้นก็ได้ อ่านให้พี่นักเรียนชั้นอื่นฟัง หรืออ่านให้พ่อแม่ฟัง หรืออ่านให้ป้าน้าอาฟังก็ได้ ซึ่งสามารถเลือกอ่านได้ทุกวิชาและทุกหน้า แล้วให้เซ็นรับรองว่าได้ฟังนักเรียนอ่านหน้าใดลงไปที่ด้านล่างของหน้าหนังสือนั้น ซึ่งเป็นหลักฐานให้ครูช่วยดูแลและติดตามผลได้

จากสิ่งที่ได้ทำไปในสองอาทิตย์ที่ผ่านมา สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นชัดมากที่สุดคือ เด็กเริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันในการอ่าน ผมภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือ เด็กที่อ่อนๆ จะมีพฤติกรรมมาขออ่าน แม้เขาจะอ่านไม่ค่อยได้ เขาก็ขอให้เพื่อนช่วยชี้ให้เขาอ่านเป็นคำๆ ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเช่นนี้ คิดว่าน่าจะเข้าท่า เป็นการลงทุนที่ไม่มาก เพียงเราเพิ่มความสนใจเข้าไปอีกเล็กน้อย เด็กจะได้อ่านและได้ความรู้ในสาระวิชาต่างๆ นั้นอย่างแน่นอน

ครูวัชบอกว่า ต้องการเห็นบรรยากาศที่นักเรียนนำหนังสือมาอ่านกันตามใต้ร่มไม้และบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน แต่ยังไม่ค่อยพบนัก จึงนำเข้าหารือในที่ประชุมครูเพื่อเริ่มในห้องเรียนก่อน ขอให้ครูแต่ละวิชาเจียดเวลาในชั่วโมงสอน 5-10 นาที ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนหรือสลับกันอ่าน สัปดาห์ที่ผ่านมาครูวัชเห็นว่านักเรียนบางคนอ่านสะสมได้ถึง 70 หน้า

ครูวัช (นายธวัชชัย ทองสมบัติ) ครูผู้นำโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ