เขียนเรื่องตามจินตนาการ

FullSizeRender_5ครูน้ำ (นางสาวฐิตินันท์ สัมานุช) ครูผู้นำโรงเรียนวัดโคกช้าง กล่าวว่า โรงเรียนได้รับการสนับสนุนห้องสมุดโลกนิทานของหนูจากบริษัทหนึ่ง โรงเรียนจึงจัดชั่วโมงการอ่านให้กับนักเรียนชั้น ป.1-6 ในวันพฤหัสบดี เมื่อนักเรียนเข้าห้องสมุด นักเรียนจะเลือกอ่านหนังสือคนละ 1 เล่ม จากนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องเขียนบันทึกจากการอ่าน แต่นักเรียนหลายคนสะท้อนว่า รู้สึกเบื่อที่จะต้องอ่านและบันทึกเช่นนี้ทุกครั้ง ครูน้ำคิดว่า จะนำกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากครูผู้นำไปปรับใช้

ตนเองก็คิดว่า ถ้าจะนำกิจกรรมที่พี่ๆ นำเสนอมา เช่น ของพี่แมว อาจจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติมเข้าไป เช่น วันนี้ให้นักเรียนอ่านและมาบันทึกหลังการอ่าน ในสัปดาห์ต่อไปนักเรียนอาจจะไม่ได้หยิบหนังสือมาอ่าน แต่นักเรียนจะแต่งเรื่องเขียนภาพ จะได้ฝึกการอ่านและการเขียน การที่นักเรียนจะเขียนเรื่องตามจินตนาการนั้น นักเรียนอาจหยิบหนังสือเล่มอื่นมาดู อาจดูภาพ ดูเนื้อหาบ้าง เพื่อจะได้เอามาประกอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการใช้ชั่วโมงรักการอ่านที่มีอยู่แล้วบูรณาการกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ครูน้ำ บอกว่า เป้าหมายของโรงเรียนก็คือ อยากให้นักเรียนอ่านได้ เขียนได้ทุกคน แต่ครูน้ำเองคิดว่า ขอเพียงนักเรียนอ่านได้ แม้ยังอ่านไม่คล่องก็คงยังไม่เป็นไร แต่ขอให้ได้อ่าน นอกจากนั้น ครูน้ำต้องการส่งเสริมการเขียนของนักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาลายมือ จะใช้ชั่วโมงโฮมรูมในการพัฒนาลายมือ โดยแบ่งเวลาฝึกเขียนทุกวัน วันละ 10-15 นาที ชั้นประถมต้นอาจเขียนคำสั้นๆ ส่วนประถมปลายอาจเขียนเป็นประโยค วันละ 3-4 บรรทัด