ห้องสมุดครูผู้นำ

ความรู้เกี่ยวกับ Coaching and Mentoring สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ความรู้ Lesson Study

รายการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากต่างประเทศและไทย
จัดทำโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Mindset

  • Clip VDO 3 นาที เรื่อง Mindset คืออะไร https://goo.gl/QEdmZS
  • หนังสือ “อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ ไม่สำคัญ…เท่า GROWTH MINDSET” http://goo.gl/P4VeHU
  • ทฤษฏีและงานวิจัย Growth Mindset สู่การใช้ประโยชน์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา https://youtu.be/l1j-oM7aIlQ
  • การวัดประเมิน Mindset และ Growth Mindset โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน https://youtu.be/hWPYatZ9KoI

ความรู้การวิจัย