สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) กับครูผู้นำ

พิทักษ์ โสตถยาคมสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry) กับครูผู้นำ

โครงการเสริมพลังครูผู้นำฯ ได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาต่อเนื่องของเครือข่ายการเรียนรู้ที่ก่อตัวจากโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

การเชิญชวนครูผู้นำมาพูดคุยกันครั้งนี้ ก็เพื่อร่วมกันคิดว่า จะทำอย่างไรให้สิ่งดีๆ ที่มีอยู่เดิมในโรงเรียน หรือความสำเร็จในอดีต ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและครู ส่วนสำคัญก็คือ ครูผู้นำจะมีร่วมร่วมอย่างแข็งขันร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในการนำสิ่งดีที่ครูผู้นำ/คณะครูใช้ได้ผลในช่วงที่ผ่านมา ไปสานต่อ เติมเต็ม ชักชวนเพื่อนครูให้ร่วมคิดและทำไปด้วยกัน และทำให้เกิดผลดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

เชื่อว่าในตัวเราทุกคนและโรงเรียนทุกโรง มีสิ่งดีๆ ประสบการณ์ดีๆ การปฏิบัติดีๆ ที่นำสู่ความสำเร็จ รวมทั้งมีความภาคภูมิในเรื่องราวต่างๆ ซ่อนอยู่ หากเราค้นหา/ แสวงหาสิ่งดีที่มีนั้นพบ แล้วนำมาพิจารณาประยุกต์ใช้เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า หรือเรียกว่า สุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI) ก็จะเป็นการดำเนินการบนฐานของความเชื่อมั่นในประสบการณ์และความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะมาปรากฏขึ้นอีกครั้งได้ด้วยตัวเราเอง

จุดเริ่มต้นการดำเนินงานเริ่มที่โรงเรียน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ และโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร เพื่อศึกษาวิจัยกระบวนการทำงานของครูผู้นำในการทำงานร่วมกับเพื่อนครู และผลที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงเวลาของวงรอบที่ตกลงกันไว้

นอกจากจะเน้นสุนทรียแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI) ในการเสริมพลังครูผู้นำ 3 โรงเรียน รวม 5 คน ข้างต้นแล้ว ยังได้วางกลไกเรื่อง การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ให้กับครูทุกคนใน 3 โรงเรียน รวมมีครูคู่บัดดี้ร่วมดำเนินการ PLAN DO SEE จำนวน 16 คู่

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้นำครั้งนี้ เพื่อขยายวิธีการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนไปยังครูผู้นำ จะเริ่มด้วยการให้ครูผู้นำ 3 โรงเรียนได้เล่าถึงการปฏิบัติที่ผ่านมา แล้วให้ครูผู้นำคนอื่นๆ พิจารณาว่า ตนเองชอบแนวคิดและวิธีปฏิบัติใด รวมทั้งจะมีกิจกรรมสุนทรียแสวงหาให้ครูผู้นำทุกคนได้ทบทวนว่าการทำงานที่ผ่านมา ตนเองและโรงเรียนมีการปฏิบัติใดที่ดี “เจ๋ง” สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นดำเนินการในช่วงปีการศึกษานี้และจะดำเนินการใน 1-2 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะเชิญชวนให้นำไปดำเนินการและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จำนวน 2 ครั้ง ในภาคเรียนนี้ ทั้งนี้ ครูผู้นำทั้งหมดได้ร่วมกันกำหนดวันที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งแรกในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ช่วงบ่าย

นายพิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา สพฐ.