ป๊อบอัพสรุปความรู้

อรพรรณ พุทธิเดชครูแก้ว (นางอรพรรณ พุทธิเดช) ครูผู้นำโรงเรียนวัดทำใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายของโรงเรียนวัดทำใหม่ คือ อ่านออกเขียนได้ และคิดวิเคราะห์ได้ ครูแก้วบอกว่า ได้แนวคิดจากครูแมว (นางอรุณลักษณ์ เฉลิมสถาน) และจะนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำป๊อบอัพ (Pop up) ที่เป็นความโดดเด่นของโรงเรียนวัดทำใหม่

สิ่งที่จะนำไปดำเนินการนี้ จะเน้นการบูรณาการ โดยอาจเป็นป๊อบอัพสรุปความรู้วิชาต่างๆ เช่น เรื่องคำนามในวิชาภาษาไทย จะให้วาดภาพเกี่ยวกับคำนาม ความหมายของคำนาม และยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนาม

ได้ไอเดียจากพี่แมว ชอบค่ะ มีการเขียนเรื่องประกอบภาพในเชิงสร้างสรรค์ เด็กๆ จะชอบศิลปะอยู่แล้ว ส่วนจุดเด่นของโรงเรียน คือ ภาพป๊อบอัพ เด็กๆ จะชอบภาพที่ตั้งขึ้นมาได้ มีการใส่นิทานลงไป เด็กจะวาดภาพระบายดีด้วยตัวของเขาเอง ทั้งงานเดี่ยวและกลุ่ม แต่โรงเรียนไม่ได้ทำทุกระดับชั้น กลับไปก็จะให้ทุกระดับชั้นลองทำ