ซ่อมเสริมตัวต่อตัว

อังคณา ศรีโกศลเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเด็กที่ยังอ่านไม่ได้โดยครูประจำชั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในชั่วโมงสุดท้ายของวัน ครูบางชั้นรับประทานอาหารเสร็จเร็วก็จะให้เด็กมาอ่านช่วงพักกลางวันด้วย แต่ละชั้นเรียนจะมีการคัดกรองเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อ่อน กลาง และอ่านได้แล้ว และจะมีเครื่องมือไปส่งเสริมแตกต่างกัน กลุ่มอ่อนจะเน้นตัวต่อตัว ซึ่งครูแอนเห็นเพื่อนครูปฏิบัติเหล่านี้อยู่เสมอ ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนในการสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้น และเข้าไปถ่ายภาพการสอนของครูแต่ละชั้นด้วย

ครูแอน (นางสาวอังคณา ศรีโกศล) ครูผู้นำโรงเรียนสิทธิพยากรณ์