จูงใจให้ใฝ่เรียนเขียนอ่าน

ลดาวัลย์ บุญวงษ์ครูดา (นางสาวลดาวัลย์ บุญวงษ์) ครูโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง กล่าวว่า ตนเองเป็นครูบรรจุใหม่ที่โรงเรียนนี้ได้ประมาณ 2-3 เดือน ได้สอนชั้น ป.4 กับ ม.3 นักเรียนส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือออกอยู่แล้ว เพราะครูชั้น ป.1 มีประสบการณ์การสอนมาก และมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย จึงทำให้นักเรียนอ่านหนังสือออก คิดเลขได้ อ่านอักษรภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ชั้น ป.1 ครูดาเห็นว่า แม้ว่านักเรียนจะอ่านออก แต่ยังไม่รักที่จะอ่านหนังสือ

สิ่งที่ครูดาคิดไว้ ก็คือ จะส่งเสริมให้ครูนำเกมมาใช้ เพื่อกระตุ้นจิตใจให้ฝักใฝ่ในการเรียน มีใจอยากจะเรียนในชั่วโมงเรียนก่อน จากนั้น อาจเสริมด้วยกิจกรรม “การเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสร้างสรรค์” ให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ อาจใช้เวลา 10 นาที ในชั่วโมงแรกของแต่ละวัน

อาจจะให้ครูประจำชั้นทำกิจกรรมของพี่แมว เช่น 10 นาที ในคาบแรก โดยให้เด็กหาหนังสือมาอ่านและบันทึกไป

นอกจากนั้น ครูดายังต้องการปรับปรุงในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน เช่น การวางระบบการกำกับดูแลให้นักเรียนตัดผมอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ อีกด้วย